Projekty wnętrz

Projekt łazienki

Pro­jekty wnętrz dzie­limy na dwa rodzaje:

  • pro­jekt koncepcyjny
  • pro­jekt kompleksowy

Pro­jekt koncepcyjny

Pro­jekt kon­cep­cyjny jest najis­tot­niejszą częś­cią naszej współpracy ponieważ jest to baza do dal­szych ustaleń. Na jego etapie określamy zakres pro­jektu, Wasze oczeki­wa­nia oraz pref­er­encje, wykonu­jemy inwen­taryza­cję lokalu.

Co zaw­iera pro­jekt koncepcyjny?

Na pod­stawie zebranych infor­ma­cji tworzymy pomysły na zagospo­darowanie wnętrza, czyli: układ funkcjon­alny, kon­cepcję kolorysty­czną oraz mate­ri­ałową. Po zaak­cep­towa­niu prze­chodz­imy do dal­szej części czyli pro­jektu tech­nicznego.

Pro­jekt kompleksowy

Pro­jekt kom­plek­sowy zaw­iera w sobie pro­jekt kon­cep­cyjny oraz dodatkowo wszys­tkie szczegóły doty­czące real­iza­cji tj. doku­men­tację rysunkową zapro­ponowanych rozwiązań, zestaw­ie­nie wybranych mate­ri­ałów, mebli i deko­racji. W tej części przy­go­towu­jemy również wiz­ual­iza­cje, dzięki którym zobaczy­cie i lep­iej sobie wyobrazi­cie jak będzie wyglą­dała Wasza real­iza­cja. Dodatkowo możemy wykonać pro­jekt zabu­dowy meblowej pod wymiar, oraz autors­kich mebli.

Skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+