Home stag­ing i fotografia wnętrz

fotografia wnętrz

Ofer­u­jemy pro­fesjon­alne sesje fotograficzne oraz przy­go­towanie do nich wnętrz, zgod­nie z zasadami home staging’u

Oferta Home Staging

Spotkanie z Klien­tem – Konsultacja

Każdą usługę home staging’u zaczy­namy od spotka­nia w nieru­chomości Klienta.

Po diag­nozie wnętrza, omówie­niu prob­lemów do rozwiąza­nia i ustal­e­niu zakresu prac i budżetu pode­j­mu­jemy real­iza­cje założeń.

Usługa home staging’u może obejmować:
  • aranżacje i styl­iza­cję przestrzeni
  • wypoży­cze­nie lub zakup mebli, oświ­etle­nia, tek­styliów i deko­racji potrzeb­nych do real­iza­cji sesji zdjęciowych
  • prace porząd­kowe
  • koor­dy­nacje drob­nych napraw i remontów
  • pomoc w przy­go­towa­niu oferty najmu
  • pomoc w prezen­tacji nieru­chomości Klientowi
  • sesje fotograficzną
  • wiz­ual­iza­cje 3D pomieszczeń (dobra opcja, w przy­padku pustych przestrzeni)

Pro­jekt i cena usta­lana jest indy­wid­u­al­nie z Klien­tem w zależności od zakresu prac do wykonania.

Skon­tak­tuj się z nami teraz!

Profil Facebook
Google+