Pokój dziecka według Montessori!

5 lat temu
Pokój montessori 1 1

Dowiedz się jak urządzić pokój dziecka w stylu Montessori!

Dobrze zapro­jek­towana przestrzeń dla dziecka pozwala na jego swo­bodny rozwój, dlat­ego warto dowiedzieć się na ten temat więcej.

Aranżu­jąc należy wziąć pod uwagę ograniczenia wynika­jące z wieku użytkown­ika i starać się je zmin­i­mal­i­zować. Oto kilka prostych wskazówek.

Przestrzeń dla dziecka ma być:

  • Bez­pieczna – bez niebez­piecznych przed­miotów, odsłonię­tych gni­azdek elek­trycznych i kabli

  • Dostępna – półki zaw­ies­zone nisko, tak aby dziecko było w stanie swo­bod­nie się­gać po zabawki, w prak­tyce oznacza to, że aranżu­jemy do ok 11,5 m wysokości ścian

  • Uporząd­kowana – dziecku łatwiej będzie utrzy­mać porządek w pokoju, jeżeli każda rzecz będzie miała swoje miejsce, do tego celu wyko­rzys­tu­jemy pojem­niki, skrzynie (najlepiej z oznaczeniami)

  • Zas­tosowanie nat­u­ral­nych mate­ri­ałów – dla praw­idłowego roz­woju dziecka musimy mu zapewnić kon­takt z naturą. Stara­jmy się zatem prze­nieść jej trochę do pokoju. Wybier­a­jąc wyposaże­nie staw­ia­jmy na nat­u­ralne materiały.

  • Pros­tota i min­i­mal­izm – wybier­a­jąc prostą formę mebli i akce­soriów będzie ona stanow­iła odpowied­nie „tło„dla kolorowych zabawek dziecka, a dziecko spędza­jąc czas w tej przestrzeni nie będzie roz­drażnione nad­mi­arem bodźców. Nie prze­sadza­jmy też z nad­mi­arem mebli. Dobrym sposobem na pozby­cie się nad­mi­aru zabawek z pokoju jest ich rotacja.

  • Kolory – przy doborze koloru ścian kieru­jmy się pref­er­enc­jami dziecka, ale musimy wypra­cować kom­pro­mis. Jeden dodatkowy kolor do jas­nego bazowego (najlepiej białego) będzie wystarczający.

Potrze­bu­jesz pro­jektu pokoju dla swo­jego dziecka?

Skon­tak­tuj się z nami!

Przeczy­taj więcej o tym jak urządzić pokój według Marii Montes­sori na kuku​mag​.com/​p​o​k​o​j​-​d​l​a​-​d​z​i​e​c​k​a​-​w​e​d​l​u​g​-​m​o​n​t​e​ssori

Profil Facebook
Google+